EKSPERCKIE CENTRUM SZKOLENIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PROCES CERTYFIKACJI

O certyfikat kompetencji może ubiegać się osoba, która spełnia warunki wstępne certyfikacji.

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

1. Wnioskowanie

Wnioskujący ubiegający się o certyfikację ECSC powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Wniosek powinien zostać złożony osobiście przez Wnioskującego w siedzibie ECSC, lub przesłany pocztą tradycyjną na adres:

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa

2. Przegląd wniosku

W terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia do ECSC wniosek jest przeglądany celem oceny:

a) spełnienia wymagań warunków wstępnych certyfikacji;

b) prawidłowości wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym;

c) kompletności załączników.

Następnie wnioskujący drogą mailową jest informowany o jego przyjęciu, rozpoczęciu procesu certyfikacji oraz terminie egzaminu.

Podpisanie wniosku przez obie strony oraz akceptacja Ogólnych Warunków Certyfikacji Osób ECSC przez wnioskującego stanowią umowę pomiędzy stronami.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, ECSC niezwłocznie informuje wnioskodawcę o konieczności jego uzupełnienia w terminie do 30 dni od dnia jego otrzymania. Wniosek taki zostaje zarejestrowany z datą wpływu uzupełnionych dokumentów. Nieuzupełnienie wniosku w podanym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

O innych przyczynach braku możliwości rejestracji wniosku, innych niż nieuzupełnienie wniosku w podanym terminie, Wnioskujący jest informowany na piśmie.

W przypadku gdy wnioskujący zgłosi we wniosku specjalne potrzeby osoba przeglądająca wniosek weryfikuje je i w miarę możliwości uwzględnia.

3. Egzamin

Po zarejestrowaniu wniosku i nadaniu mu numeru identyfikacyjnego, dla każdego kandydata wyznaczany jest termin egzaminu. Egzamin jest organizowany w przypadku wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków, chyba, że Dyrektor ECSC uzna inaczej. Wyznaczona osoba informuje Kandydata, w formie elektronicznej na podany we wniosku adres e-mail lub telefonicznie, o zakwalifikowaniu się na egzamin oraz o jego terminie, nie później jednak niż 14 dni roboczych przed wyznaczonym terminem. Termin ten może ulec skróceniu w szczególnych przypadkach.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w egzaminie w zaproponowanym terminie Kandydat informuje ECSC o tym fakcie w ciągu 2 dniu od otrzymania informacji. ECSC w miarę możliwości proponuje drugi termin egzaminu. W przypadku braku akceptacji drugiego terminu egzaminu ECSC uprawnione będzie do wydania decyzji negatywnej w sprawie udzielenia certyfikacji.

4. Decyzja w procesie certyfikacji

Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym dokumentacja Kandydata jest weryfikowana i kompletowana celem podjęcia decyzji w procesie certyfikacji.

Kandydaci, którzy nie ukończyli procesu certyfikacji z wynikiem pozytywnym informowani są o tym fakcie na piśmie. Kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu poprawkowego, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy po terminie pierwotnego egzaminu.

Każdy Kandydat ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez ECSC zgodnie z procedurą Postępowanie ze skargami i odwołaniami.

5. Certyfikaty

Po podjęciu pozytywnej decyzji wystawiany jest certyfikat kompetencji.

Certyfikaty kompetencji ECSC wydawane są na okres 5 lat licząc od daty podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji.

Wydanie certyfikatu następuje po wcześniejszym uiszczeniu przez Kandydata opłaty za certyfikat.

ECSC utrzymuje informacje o certyfikowanych osobach i udostępnia na życzenie informacje, czy dana osoba posiada aktualną, ważną certyfikację, oraz o zakresie tej certyfikacji.

ECSC zachowuje wyłączne prawo własności do każdego certyfikatu.

ECSC przekazuje osobie certyfikowanej certyfikat kompetencji oraz logo ECSC do stosowania. Warunki ich wykorzystywania oraz prawa do ich stosowania są zawarte w Ogólnych Warunkach Certyfikacji Osób ECSC.

6. Przerwanie działań związanych z procesem certyfikacji

Działania związane z procesem certyfikacji mogą zostać przerwane w przypadku gdy:

a) nie zostanie ukończony egzamin;

b) kandydat wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu.

Ponowne rozpoczęcie procesu certyfikacji wymaga złożenia nowego wniosku.

7. Nadzór

ECSC sprawuje nadzór nad udzieloną certyfikacją. Nadzór prowadzony jest przez okres ważności certyfikatu w celu zapewnienia, że osoba certyfikowana utrzymuje kompetencje zgodnie z programem certyfikacji. Nadzór odbywa się poprzez weryfikację utrzymania kompetencji przez osobę certyfikowaną i obejmuje sprawdzenie, czy:

a) w okresie ważności certyfikatu, posiadacz certyfikatu wykonuje działania w zakresie określonym certyfikatem w ramach stosunku pracy. Łączna, maksymalna przerwa w wykonywaniu działań może wynosić nie więcej niż 1 rok;

b) posiadacz certyfikatu stosuje certyfikat zgodnie z przeznaczeniem;

c) posiadacz certyfikatu gromadzi zapisy dotyczące skarg, które wpłynęły w związku z jego działalnością objętą zakresem certyfikatu;

d) posiadacz certyfikatu w okresie ważności certyfikatu odbył (i posiada udokumentowane) co najmniej jedno szkolenie odbyte w okresie pierwszych 3 lat od daty udzielenia certyfikacji w zakresie zagadnień objętych danym programem certyfikacji w tym dotyczących zmian obowiązujących przepisów prawnych.

8. Ponowna certyfikacja

Ponowna certyfikacja jest procesem potwierdzenia zgodności z aktualnymi wymaganiami certyfikacyjnymi. Proces ten następuje przed upływem terminu ważności certyfikatu. Ponowna certyfikacja przeprowadzana jest na wniosek osoby certyfikowanej.

Informacja o przystąpieniu do ponownej certyfikacji powinna być zgłoszona do ECSC przez osobę certyfikowaną nie później niż na trzy miesiące przed upływem terminu ważności certyfikatu kompetencji poprzez złożenie wniosku o ponowną certyfikację wraz z wymaganą dokumentacją.

    
  • english version
  • BIP
pdf

Kontakt

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
gen. S.Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261837990
fax. 261837983
ecsc@mon.gov.pl

    
  • english version
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.